parkourfriends-logga

Föreningsstadgar

2015.03.20

Stadgar föreningen Parkour Friends

§1    Namn och säte
§1.1    Föreningens namn är Parkour Friends   

§1.2    Föreningen har sitt säte i VÄRMDÖ 
        
§2    Form & ändamål
§2.1    Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden

§2.2    Föreningen startar med två sporter parkour och akrobatik, där de bägge sporterna kompletterar varandra för att utövarna ska kunna behärska "free running" på ett säkert sätt.

§2.3      Föreningen är till för att skapa glädje och utmaningar genom fysisk aktivitet inomhus såväl utomhus och stärka individens kroppsliga och psykiska hälsa för ett livslångt välmående.

§2.4      Ett av föreningens mål är även att hjälpa utsatta barn som behöver extra hjälp för att finna glädje och stöd i vardagen.

§2.4      Målsättningen är inte att uppnå tävlingsresultat utan att möjliggöra att var och en finner glädje och
passion i sin träning och genom det skapa förutsättningarna för ett livslångt tränande. Vi ska genom idrotten hjälpa varandra till en så bra upplevelse som möjligt där vänskap, kamratskap och engagemang lovordas. Det ska heller inte finnas några måsten eller utövas påtryckningar på prestation ingen behöver utföra något man inte vill eller känner obehag för.

§2.5    Föreningen har inte som mål att ställa upp i olika tävlingar med de aktiva utövarna då detta skapar onödig stress och kan påverka negativt på glädjen till sporten.

§2.6    Föreningen verkar för att respektera allas lika värde oavsett kön eller sexualitet och har mixgrupper istället för att dela in grupper i kön. Det är viktigt att alla medlemmar ska kunna få utöva sin idrott utifrån sina egna förutsättningar och där deltagarskap och gemenskap är en viktig del i verksamhetens mål med att skapa glädjefull idrott.

§2.7      Föreningen ska vara ansluten och engagerad med och i Gymnastikförbundet.

§2.8      För att kunna bedriva en utvecklande och säker träning ska föreningen lägga stor vikt på vidareutbildning av tränare.

§ 3    Medlemskap
§3.1    Alla som accepterar föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften kan bli medlemmar i föreningen i mån av plats. Finns det inte plats upprättas en turordningslista.

§3.2    Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

§3.3    Medlem intages i föreningen av styrelsen efter ansökan som skall vara åtföljd av inträdesavgift om sådan avgift fastställts av årsmötet. Medlemskap får endast avslås av styrelsen om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Genom beslut av årsmöte får person på förslag av styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen.

§ 4    Medlem
§4.1    Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat avgift till föreningen, bestämmer styrelsen om avgiften skall betalas eller inte.

§4.2    Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna. Medlemmen har rätt till information om föreningens händelser. Medlemmen skall följa föreningens stadgar samt beslut som i den ordning som har fattats av föreningen. Medlemmen har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§4.3    Medlemmen skall betala den årsavgift som bestämts av årsmötet. En ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter.

§4.4    Medlemskap får inte utlånas eller överlåtas.

§4.5    Medlemmen har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet på det sätt som är bestämt att aktiviteterna ska hållas.

§4.6    Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

§5    Styrelsen
§5.1    Föreningens arbete hanteras av styrelsen. Styrelsen ska utföra arbete som har med föreningens utveckling att göra och det som följer medlemmarnas intressen. Styrelsen ser över att regler följs som är satt av föreningen och att beslut som tagits på årsmötet genomförs genom att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. Utöver det ansvara och förvalta föreningens medel och förbereda årsmöten.

§5.2    Styrelsen består av minst ordförande och två övriga ledamöte som ska utgöras av kassör och sekreterare.

§5.3    Styrelseledamöter väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

§5.4    Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter gemensamt som utses av styrelsen.

§5.5    Styrelsen bestämmer hur arbetsuppgifter fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter. Stående uppgifter för ordföranden, sekreteraren och kassören beskrivs här nedan.
Ordföranden: leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att föreningens stadgar och regler samt beslut efterlevs.
Sekreteraren: förbereder styrelsens möten och skriver protokoll för dessa. Att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
Kassör: ser till att medlemmarna betalar medlemsavgifter Att ställa ut fakturor och genomföra utbetalningar för föreningen och få in verifikationer för dessa. Att ansvara för föreningens bokföring vilket innefattar kassabok. Att tillsammans med styrelsen arbeta fram en årlig budget.

§6    Underavdelningar
§6.1    När föreningen växer och det finns behov av så kan underavdelningar inom föreningen tas fram.

§6.2      Underavdelningarna ska utgöra ett komplement till föreningens övriga idrottsliga verksamhet.

§6.3    Framtagandet av underavdelningar och dess nedläggning beslutas av styrelsen på årsmötet. Styrelsen utser en ansvarig för underavdelningen som ska ta fram förslag till budget och verksamhetsplan för underavdelningen som ska omfatta hela verksamhetsåret. Styrelsen godkänner budget och verksamhetsplan.

§7    Verksamhetsåret och räkenskapsåret
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar ett kalenderår perioden januari - december.

§8    Årsmöte
§8.1    Årsmötet skall hållas innan maj månad. Årsmötet ska välja en styrelse som ska bestå av minst 3 ledamöter. På årsmötet ska även en revisor väljas. Kallelse till årsmöte ska ske minst 14 dagar innan årsmötets genomförande.

§8.2    Årsmötets dagordning är följande:
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av person att justera protokollet
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 11 Fastställande av medlemsavgifter.
§ 12 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
§ 13 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 14 Val av ordförande för två år
§ 15 Val av kassör för två år
§ 16 Val av övriga ledamöter för två år
§ 17 Val av suppleanter för ett år
§ 18 Val av revisor och verksamhetsrevisor
§19 Val av valberedning
§20 Inkomna förslag av styrelsen eller som inlämnats till styrelsen eller röstberättigade medlemmar som inkommit minst 7 dagar innnan årsmötet.
§21 Mötets avslutande


§8.3    Beslut på årsmötet tas genom acklamation (dvs med ja eller nej rop) eller omröstning (votering) om sådan begärs.

§8.4    Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte om sådant möte behövs.

§8.5       Föreningens stadgar kan kompletteras och ändras vid årsmöte eller extrainkallat årsmöte. För att stadgarna ska kunna ändras behöver minst 75% av styrelsen närvara och ändringar görs genom majoritetsbeslut.

§9    Upplösning & stadgeändring
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen varvid styrelsen bestämmer hur föreningens tillgångar skall användas.